sreda, jul 24, 2024
Text Size

Sadni materijal

Preduzeće "Industrijske plantaže" proizvodi veoma kvalitetan sadni materijal. U vlasništvu preduzeća se nalazi četrnaest regionalnih sjemenskih objekata, od čega je u registar šumskih sjemenskih objekata uneseno trinaest sjemenskih objekata na više lokacija.

Proizvodnja šumskog sadnog materijala se izvodi u skladu sa zakonskim propisima, uz intenzivnu primjenu naučnih dostignuća. Vegetativni materijal iz visokokvalitetnih matičnih biljaka se koristi za proizvodnju hortikulturnog sadnog materijala vrhunskog kvaliteta. Sjemenske sastojine su dijelovi šumskog područja, koji su izdvojeni na osnovu izuzetno kvalitetnih stabala. Na ovim područjima se provode posebne mjere njege i zaštite, a osnovna namjena ovih područja je proizvodnja sadnica za plantažiranje.

Preduzeće posjeduju vlastiti rasadnik za proizvodnju sadnog materijala za pošumljavanje, kao i hortikulturnog sadnog materijala za pejsažno uređenje i parkogradnju. Kapacitet rasadnika na površini 50 ha iznosi preko 12 miliona sadnica. Proizvodni program se sastoji od selekcionisanih sorti vrhunskog kvaliteta.

Preduzeće posjeduje matičnjake za proizvodnju vegetativnog reproduktivnog materijala. Period reprodukcije iznosi dva mjeseca. Šumski rasadnici su posebno uređene i održavane površine, na kojima se proizvode sadnice šumskog drveća. Proizvodnja se izvodi uz primjenu posebnih metoda i postupaka i primjenu naučnih dostignuća u oblasti rasadničarstva. Proizvodnja šumskog reproduktivnog materijala se reguliše zakonskim propisima za ovu oblast, a upis u registar sjemenskih objekata potvrđuje dostignuti visok nivo kvaliteta šumskih sadnica.

Preduzeće ima višedecenijsku tradiciju u proizvodnji vegetativnog reprodukcionog materijala. Reznice se pažljivo pripremaju i zasađuju na odgovarajuću podlogu. Nakon sadnje, rast i razvoj reznica se prati do pojave korijena. Pažljivo odabrani supstrat i brojni drugi faktori potrebni za uspješan rast nove biljke omogućavaju ubrzano zakorjenjivanje.

Vegetativni reproduktivni materijal omogućava održavanje visoke čistoće odabranih sorti. Matični zasadi preduzeća "Industrijske plantaže" imaju veliki izbor sorti šumskih sadnica, sa očuvanim izuzetnim osobinama.

Značajni napori se ulažu na potpuno ili djelimično usvajanje najnovijih saznanja iz oblasti kulture tkiva, čime se postižu dalja unapređenja kvaliteta sadnog materijala. Preduzeće ima izuzetno razvijenu saradnju sa naučno istraživačkim ustanovama u Srbiji, a kontinuirano se prate sva dostignuća u razvoju rasadničarstva u svijetu.

Reproduktivni vegetativni materijal mora ispunjavati brojne zakonske uslove. Ustanovljava se region provenijencije, gdje su sadržani neophodni podaci o vrsti i geografskom porijeklu reproduktivnog materijala.

Proizvodnja visokokvalitetnog sadnog materijala preduzeća "Industrijske plantaže" omogućava snabdijevanje šireg područja šumskim sadnicama i sadnicama za hortikulturno uređenje.

Proizvodnja šumskog sadnog materijala se izvodi u skladu sa zakonskim propisima, uz intenzivnu primjenu naučnih dostignuća. Vegetativni materijal iz visokokvalitetnih matičnih biljaka se koristi za proizvodnju hortikulturnog sadnog materijala vrhunskog kvaliteta. Sjemenske sastojine su dijelovi šumskog područja, koji su izdvojeni na osnovu izuzetno kvalitetnih stabala. Na ovim područjima se provode posebne mjere njege i zaštite, a osnovna namjena ovih područja je proizvodnja sadnica za plantažiranje.