ponedeljak, jun 17, 2024
Text Size

Деветa редовнa сједницa Скупштине акционара

На основу члана 267. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09 и 100/11) и члана 50., 52. и 53. Статута „Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука – пречишћени текст, Надзорни одбор, на Двадесетпетој сједници, одржаној 26. 05. 2016. године, донио је Одлуку број: 1171/16, на основу које


С А З И В А

Девету редовну сједницу Скупштине акционара
„Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука

Девета редовна сједница Скупштине акционара „Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука, одржаће се 30. 06. 2016. године (четвртак), са почетком у 12,00 часова, у просторијама Друштва, ул. Вељка Млађеновића бб, Бања Лука,   са   с љ е д е ћ и м
ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1.    Избор радних тијела Скупштине акционара:
1.1.    Избор комисије за гласање,
1.2.    Избор предсједника Скупштине акционара,
1.3.    Избор записничара,
1.4.    Избор два овјеривача записника;
2.    Разматрање и усвајање записника са Седме ванредне сједнице Скупштине акционара „Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука, одржане 24. 12. 2015. године,
3.    Разматрање и усвајање трогодишњег Плана пословања „Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука, за 2016., 2017. и 2018. годину,
4.    Разматрање и усвајање Извјештаја независне ревизорске куће „БДО“ д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијских извјештаја „Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука за 2015. годину,
5.    Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању „Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука за 2015. годину,
6.    Разматрање и усвајање финансијских извјештаја „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука за 2015. годину,  
7.    Доношење одлуке о расподјели остварене добити „Индустријске плантаже“ а.д.
Бања Лука за 2015. годину,
8.    Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора „Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука за 2015. годину,
9.    Разматрање и усвајање Извјештаја o раду Одбора за ревизију „Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука за 2015. годину.

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварује се на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на дан 20. 06. 2016. године.
Акционари који нису у могућности да сједници Скупштине акционара присуствују лично, могу у складу са Упутством о начину заступања акционара на скупштини акционара („Службени гласник Републике Српске“, број 68/09), гласати  путем пуномоћника, као и гласати писаним путем.
Скупштинске материјале акционари могу добити на увид у просторијама „Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука, ул. Вељка Млађеновића бб, Бања Лука, сваког радног дана у времену од 09,00 до 15,00 часова, до дана одржавања сједнице Скупштине акционара.
У случају да се сједница Скупштине акционара не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати 30. 06. 2016. године (четвртак) са почетком у 14,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Све додатне информације у вези са заказаном сједницом Скупштине акционара могу се добити на телефон број: 051/450-261.                                                   
НАДЗОРНИ ОДБОР